هدف از ایجاد این وبسایت، نگارش و ارائه مطالب تحلیلی توسط جمعی از فعالین عرصه فرهنگ و سیاست است که قریب به اتفاق آنها را اساتید حوزه و دانشگاه تشکیل می دهند.
این وبسایت هیچگونه وابستگی و گرایشی نسبت به جناح ها، احزاب و یا گروه های  شناخته شده ندارد و در بیان مطالب همواره خط استقلال و عدالت را در پیش خواهد گرفت. مدیریت این فضا بر عهده علی زنگنه (عضو هیئت علمی دانشگاه) می باشد.